Junta

La Junta del club està constituïda per les següents persones:

President: David Igual
President: David Igual
Tresorera: Maria José Guirao
Tresorera: Maria José Guirao
Vocal: Sandra Gabaldà
Vocal: Sandra Gabaldà
Vocal: Sandra Jornalé
Vocal: Sandra Jornalé